Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Λατινικά προσανατολισμού)

ΚΕΙΜΕΝΑ

«Hostes adventāre audio; speculatōres nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavēre debetis; hostes enim de collibus advolāre solent et caedem militum perpetrāre possunt».

Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi expugnāvit. Postea Alpes, quae Italiam ab Galliā seiungunt, cum elephantis transiit. Ubi in Italiā fuit, apud Ticīnum, Trebiam, Trasumēnum et Cannas copias Rōmanōrum profligāvit et delēvit.

Cassius servos inclamāvit et de homine eos interrogāvit. Illi neminem viderant. Cassius iterum se somno dedit eandemque speciem somniāvit. Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit. Nam Octaviānus supplicio capitis eum adfēcit.

Cum civitas bellum gerit, magistrātus creantur cum vitae necisque potestāte. Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur: ephippiōrum usus res turpis et iners habētur.

Α1. Να μεταφρασθούν τα παραπάνω κείμενα
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1α. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθένα από τα παρακάτω πτωτικά:
hostes                                  :               η γενική ενικού
collibus                               :               η γενική και αιτιατική πληθυντικού
eos (prope esse)                :               η γενική ενικού στο ίδιο γένος
caedem                               :               η αφαιρετική ενικού και η γενική πληθυντικού
vi                                              :               η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
elephantis                        :               η ονομαστική ενικού
neminem                          :               η γενική και δοτική ενικού στο ίδιο γένος
eandem                              :               η γενική ενικού του ουδετέρου
capitis                                :               η αιτιατική ενικού
magistrātus                         :               η ακριβώς επόμενη πτώση στον ίδιο αριθμό
Μονάδες 13

Β1β. Να κλιθεί στους δύο αριθμούς η συνεκφορά: res turpis et iners
Μονάδες 11

Β1γ. Nα γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς
τύπους:
adventāre                           :               το γ’ πληθ. Οριστικής Συντελεσμένου Μελλ. στην ίδια φωνή
nuntiant                              :               το απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή
seiungunt                           :               το γ’ πληθ. Οριστικής Παρακειμένου στην άλλη φωνή (στο
κατάλληλο γένος)
dedit                                     :               το απαρέμφατο Ενεστώτα στην ίδια φωνή
desiliunt                              :               το β’ πληθ. Παρακειμένου στην ίδια φωνή
somniāvit                            :               το γ’ εν. Οριστικής Μελλ. στην ίδια φωνή                                                                                                                                                                                           Μονάδες 6

Γ1α. Να αναγνωρισθεί το ιδιαίτερο συντακτικό φαινόμενο της παρακάτω πρότασης και να δικαιολογηθεί η κατηγοριοποίησή του:
Cassius iterum se somno dedit.
Μονάδες 4

Γ1β. Να δηλωθεί ο προσδιορισμός του χρόνου εναλλακτικά: Paucis post diēbus
Μονάδες 6

Γ1γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
Hostes (adventāre)        :               είναι                                                      στο
adventāre                     :               είναι                                                      στο
dux                                 
:               είναι                                                      στο
Postea                            
:               είναι                                                      στο
Hispaniae                     
:               είναι                                                      στο
servos                            
:               είναι                                                      στο
cum potestāte                  :                   είναι                                                                        στο
Equestribus                        :                   είναι                                                                       στο
saepe                                       :                   είναι                                                                       στο
pedibus                            :                    είναι                                                                       στο
Μονάδες 10

Γ1δ
. Να μετατραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική στις παρακάτω προτάσεις:
Paucis post diēbus res ipsa fidem somnii confirmāvit.
Hannibal, dux Carthaginiensis, VI et XX annos natus, omnes gentes Hispaniae bello superāvit et Saguntum vi expugnāvit.                                                                                                                                                                                                                                                                             Μονάδες 10

 

Παντελής Ζάχος

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.