Τεστ αξιολόγησης Γ Λυκείου (Λατινικά προσανατολισμού)

ΚΕΙΜΕΝΑ

Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. Multos in illis locis agros possidēbat. Silius animum tenerum habēbat. Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat.

Populus Rōmānus cladem Cannensem pavidus audīvit. In agro Falerno Hannibal ex insidiis Fabii Maximi se expedīvit. Postquam XIV annos in Italiā complēvit, Carthaginienses eum in Africam revocavērunt. Ibi Hannibal bellum cum Rōmānis componere frustra cupīvit.

Tum Sulpicius Gallus de caeli ratiōne et de stellārum lunaeque statu ac motibus disputāvit eōque modo exercitum alacrem in pugnam misit. Sic liberāles artes Galli aditum ad illustrem illam Pauliānam victoriam dedērunt.

Paulo post rumōre caedis exterritus prorepsit ad solarium proximum et inter vela praetenta foribus se abdidit.

Α1. Να μεταφρασθούν τα παραπάνω κείμενα
Μονάδες 40
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1α. Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθένα από τα παρακάτω πτωτικά:
suae                                    :               η κλητική ενικού του αρσενικού στο α’ πρόσωπο
se                                         :               η αφαιρετική πληθυντικού στο β’ πρόσωπο
illis                                     :               η αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος
eius                                    :               η δοτική ενικού του θηλυκού
Sulpicius                        :               η κλητική ενικού
caeli                                   :               η ονομαστική πληθυντικού
exercitum                      :               η γενική πληθυντικού
artes                                   :               η γενική πληθυντικού
illustrem                         :               η κλητική πληθυντικού του ουδετέρου
solarium                          :               η γενική ενικού
Μονάδες 10

Β1β. Να κλιθεί στους δύο αριθμούς η συνεκφορά liberales artes
Μονάδες 11

Β1γ. Nα γραφούν οι ζητούμενοι τύποι για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς
τύπους:
tenēbat         :               το γ’ πληθ. Οριστικής Υπερσυντελίκου στην ίδια φωνή
possidēbat  :               η αιτιατική του σουπίνο
habēbat         :               το γ’ εν. Οριστικής Μέλλοντα στην ίδια φωνή
studēbat       :               το β’ εν. Οριστικής Παρακειμένου στην ίδια φωνή
fovēbat        :               το απαρέμφατο Παρακειμένου στην ίδια φωνή
componere  :               το α’ εν. Οριστικής Συντελεσμένου Μελλ. στην ίδια φωνή
misit                  :               το απαρέμφατο Ενεστώτα στην ίδια φωνή
dedērunt       :               το β’ εν. Οριστικής Μέλλοντα στην άλλη φωνή
abdidit            :               το γ’ πληθ. Οριστικής Ενεστώτα στην ίδια φωνή
Μονάδες 9

Γ1α. Να αντικατασταθούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί από δευτερεύουσα πρόταση:
solarium proximum, liberales artes
Μονάδες 7

Γ1β. Να δηλωθεί ο προσδιορισμός του χρόνου εναλλακτικά: paulo post
Μονάδες 6

Γ1γ. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων:
modo                                    :               είναι                                                      στο
Gallus                                  
:               είναι                                                      στο
cum Rōmānis                    
:               είναι                                                      στο
de statu                              
:               είναι                                                      στο
sic                                        
:               είναι                                                      στο
se
(abdidit)                            :               είναι                                                      στο
nus                                      :                   είναι                                                                           στο
pavidus                                          :                  είναι                                                                            στο
cladem                                           :                 είναι                                                                            στο
in Africam                                   :                 είναι                                                                            στο
Μονάδες 10

Γ1δ
. Να δηλωθεί η κίνηση προς τόπο και από τόπο: in Italiā
Μονάδες 7

 

Παντελής Ζάχος

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.