ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ (Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ) : ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βʹ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/11/2018
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου 4-5 §

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ’ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ’ ἡμέραις. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸνἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Ο Μαντίθεος, δεδομένης της κατηγορίας του για ανάμιξη στο πολίτευμα των Τριάκοντα, υπερασπίζεται τον εαυτό του και αντικρούει το κατηγορητήριο. Με ποια επιχειρήματα το κάνει αυτό στο κείμενο που παρατίθεται;
Μονάδες 20

Β. …μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον : Ο Μαντίθεος υποστηρίζει πως εκείνη την εποχή οι φορείς του τυραννικού πολιτεύματος προέβαιναν σε εκκαθαρίσεις ακόμα και μέσα στην παράταξή τους. Αληθεύει ο ισχυρισμός του Μαντιθέου βάσει των ιστορικών σας γνώσεων;
Μονάδες 10

Γ. «γιατί εμείς οι ολιγαρχικοί δεν κρίναμε άξιο να τιμούμε αυτούς που ευεργετούσαν τον λαό, αλλά διορίζαμε σε τιμητικές θέσεις αυτούς που σας έκαναν μεγάλο κακό, επειδή τους εμπιστευόμασταν» . Τα λεγόμενα αυτά αποδεικνύονται από την επιχειρηματολογία του Μαντίθεου;
Μονάδες 10

Δ. Να δηλωθεί αν οι κάτωθι προτάσεις είναι ορθές ή όχι :

-Φυσικό ταλέντο για την ρητορεία δεν υπάρχει, αν δεν καταρτιστεί ο κάθε άνθρωπος.
-Ο Κόραξ και ο Τεισίας ήταν οι δημιουργοί της συστηματικής ρητορικής.
-Ο Πλάτωνας υποστήριξε στο έπακρο την σοφιστική ρητορική.
-Στους ρητορικούς λόγους δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει επίλογος.
-Το ρητορικό προσόν του Λυσία ήταν η ηθοποιία.
-Ο Λυσίας προωθήθηκε από τους Τριάντα Τυράννους.
Μονάδες 10

Ε. Δύο ομόρριζα της νέας ελληνικής για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : διαιτησομένους, καθαιρουμένων, μεθισταμένης, ἀφιγμένους, ἐξαμαρτάνουσιν
Μονάδες 10

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Ἰσοκράτους Εὐαγόρας 72

Ο Ισοκράτης πλέκει το εγκώμιο του Ευαγόρα, βασιλέα της Σαλαμίνος της Κύπρου, πόλη που κατέστησε τρανή σε όλη την Κύπρο. Στο απόσπασμα αυτό αναφέρεται και στην φροντίδα του Ευαγόρα προς τα παιδιά του, κυρίως προς τον Νικοκλή, αλλά και στα υπόλοιπα.

Πρὸς δὲ τούτοις, ὅ δοκεῖ σπανιώτατον εἶναι καὶ χαλεπώτατον, εὐπαιδίας τυχεῖν ἅμα καὶ πολυπαιδίας, οὐδὲ τούτου διήμαρτεν, ἀλλὰ καὶ τοῦτ’ αὐτῷ συνέπεσεν. Καὶ τὸ μέγιστον, ὅτι τῶν ἐξ αὐτοῦ γεγονότων οὐδένα κατέλιπεν ἰδιωτικοῖς ὀνόμασιν προσαγορευόμενον, ἀλλὰ τὸν μὲν βασιλέα καλούμενον, τούς δ’ ἄνακτας, τὰς δὲ ἀνάσσας.

ευπαιδία : η απόκτηση καλών τέκνων
πολυπαιδία : η απόκτηση πολλών τέκνων

Α1. Να μεταφραστεί το παραπάνω κείμενο. Μονάδες 10

Α2. Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που καθιστά την φροντίδα του βασιλιά Ευαγόρα προς τα παιδιά του τόσο ιδιαίτερη κατά την κρίση του Ισοκράτη; Μονάδες 10

Β1. Να δοθούν γραμματικώς οι ζητούμενοι τύποι για τις κάτωθι λέξεις :
δοκεῖ : β’ ενικό οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής
τυχεῖν : γ’ ενικό οριστικής ίδιου χρόνου και φωνής
διήμαρτεν : απαρέμφατο ενεστώτα ίδιας φωνής
κατέλιπεν : τον ίδιο τύπο στον παρακείμενο της ίδιας φωνής
καλούμενον : γ’ πληθυντικό ευκτικής ίδιου χρόνου και φωνής
ὅ : δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους
τούτου : αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους
μέγιστον : αιτιατική ενικού αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό
ὀνόμασιν : γενική ενικού
βασιλέα : κλητική ενικού. Μονάδες 10

Β2α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις. Μονάδες 5
Β2β. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.
Μονάδες 5

ΝΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 102 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.