Περί Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΣ -- i-ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ 95 Άρθρα
Πείρα, συνεργασία, στόχευση για κάθε τάξη και παιδί.

1 Σχόλιο

 1. Πρόλογος για τον Χειμασμό

  Στὸ ὑπόβαθρο αὐτῆς τῆς σειρᾶς δοκιμίων κινεῖται ἡ σκιαγράφηση καὶ ἡ διαγραφὴ τοῦ χειμασμοῦ, τὸν ὁποῖο ὑφιστάμεθα σὲ κάθε πτυχὴ –ἐπαγγελματική, προσωπική, κοινωνικὴ– τῆς ζωῆς μας, ὅπως καὶ ἡ προοπτικὴ τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει διανοητικό, ἠθικὸ καὶ ψυχικὸ ἐφαλτήριο, ὥστε νὰ ἀντιπαρέλθουμε τὶς δυσκολίες.
  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι στὸν τόπο μας ἄλλοι κομπορρημονοῦν περὶ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἄλλοι ἀνθίστανται σὲ ὅποια προβολὴ τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος. Ὡστόσο, διὰ τῶν ἀκόλουθων δοκιμιακῶν προσεγγίσεων, θὰ συνειδητοποιήσουν οἱ ἀναγνῶστες ὅτι ὁ Ἑλληνισμὸς οὐδέποτε ὑπῆρξε αἰτία γιὰ ἐθνικιστικὴ προπαγάνδα ἢ γιὰ ἐπιθετικὲς ἀναφορὲς πρὸς ἐκείνους ποὺ τὸν ἀμφισβητοῦν. Τουναντίον, ἦταν καὶ εἶναι στάση ζωῆς, σθεναρὴ κουλτούρα γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν δεινῶν τῆς καθημερινότητάς μας.
  Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προσεγγίσουμε τὸν Ἑλληνισμὸ διαχρονικὰ ὡς ἀδιάρρηκτο νῆμα παράδοσης. Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν ὁμηρικὴ ποίηση, περνᾶ στὸν Ἡράκλειτο, τὸν Πλάτωνα, τοὺς Ἕλληνες Πατέρες καὶ διατρέχει τὸν Παπαδιαμάντη, τὸν Καρκαβίτσα καὶ τὴν γενιὰ τοῦ 1930. Διανύει δηλαδὴ μιὰ διαδρομὴ στοὺς αἰῶνες, χωρὶς νὰ ἀπωλέσει τὰ θεμελιώδη χαρακτηριστικά του: τὴν γλῶσσα, τὰ μαθηματικά, τὴν ὑπαρξιακὴ ἀναζήτηση καὶ στόχευση.
  Αὐτὰ τὰ ἀπαράλλαχτα γνωρίσματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καταδεικνύουμε ἐδῶ, πρωτίστως μὲ εὐλάβεια καὶ δευτερευόντως μὲ ταπεινότητα. Συνεχίζουμε ἐν προκειμένω καὶ προεκτείνουμε τὸν δρόμο ποὺ διάνοιξε τὸ ἔργο σημαντικῶν σύγχρονων στοχαστῶν, ἡ μελέτη τοῦ ὁποίου συνετέλεσε στὴν συγγραφὴ αὐτῶν τῶν δοκιμίων. Ξεχωριστὴ ἡ συμβολὴ πολλῶν, ἀλλὰ κυρίως τοῦ Γεωργίου Καρατσώλη, τοῦ Χρήστου Μαλεβίτση, τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ, τοῦ Κωνσταντίνου Γεωργούλη, τοῦ Κυριάκου Κατσιμάνη.
  Ἡ ἔκδοση συμπεριλαμβάνει δύο μέρη μὲ συγκεκριμένη θεματολογικὴ στόχευση: στὸ πρῶτο μέρος συγκεντρώνονται δοκίμια περὶ τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, ἐνῶ στὸ δεύτερο μέρος παρουσιάζονται δοκίμια ποὺ κομίζουν προβληματισμοὺς γιὰ τὴν σύγχρονη ἐποχή. Μὲ τὴν συγκεκριμένη ὀργάνωση, τὸ βιβλίο μπορεῖ νὰ χρησιμεύσει σὲ ὅλους τοὺς μαθητὲς τοῦ Λυκείου γιὰ τὸ μάθημα τῆς Ἔκθεσης καὶ στοὺς μαθητὲς τῆς θεωρητικῆς κατεύθυνσης γιὰ τὸν Φιλοσοφικὸ Λόγο.
  Ὡς κύκλος δοκιμίων, βέβαια, ποὺ ἰχνηλατεῖ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση, τὶς μεταβάσεις καὶ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά της, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἀπὸ φοιτητὲς φιλοσοφικῶν, κοινωνιολογικῶν ἢ θεολογικῶν σχολῶν καὶ ἀπὸ φοιτητὲς τοῦ Ἀνοιχτοῦ Πανεπιστημίου ποὺ ἐμβαθύνουν στὸν ἑλληνικὸ ἢ τὸν εὐρωπαϊκὸ πολιτισμό. Ἀλλὰ ἡ σύγχρονη ἀναγκαιότητα γιὰ τὴν ὑπέρβαση τοῦ χειμασμοῦ καθιστᾶ δυνάμει ἀναγνώστη κάθε ἐνεργὸ καὶ συνειδητοποιημένο πολίτη.

  Δημήτρης Νάτσης
  Χολαργὸς 2-9-2017

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.